ಎಂಪಿಎನ್ ಟ್ರಾಕರ್: ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್

ನೀವು ಇವತ್ತಿನದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಸಾರಾಂಶ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿದಾತರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

?

ನಿಮ್ಮ ಎಂಪಿಎನ್10 ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಅಂಕಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿದಾತರೊಂದಿಗೆ ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

  • ನನ್ನ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ?
  • ಕೆಲವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಇತರ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
  • ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಲು ನನ್ನ ಎಂಪಿಎನ್ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು?
  • ನನ್ನ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿರಬಹುದು?
  • ನಾನು ನನ್ನ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಮನಿಸಬಹುದು?
  • ನನ್ನ ರೋಗ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತಿರುವ, ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ, ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ನನಗೆ ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು?
ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಎಂಪಿಎನ್10 ಒಟ್ಟು ಅಂಕ
00/00/00 000
This content depends on form.DisplayIndividualScoresByDate (True) value.

ಈ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಎಂಎಫ್ ಅಥವಾ ಇಟಿ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಟ್ರಾಕರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ದೊರೆತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿದಾತರ ತಂಡ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.

ಈ ಟೂಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿವಿ, ಎಂಎಫ್,
ಅಥವಾ ಇಟಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಈ ಮೂಲಕ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ
ಕಾಳಜಿದಾತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗು
ದಾಖಲೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ.

ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಷ್ಟು ಸಲ
ನಿಮ್ಮ ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ
ಅಂಕಿ ನೀಡಿ ಗುರುತಿಸಿ.