ಎಂಪಿಎನ್ ಟ್ರಾಕರ್ ಟೂಲ್ ಗಳು

ನಿಮಗೆ ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಮೈಲೊಫಿಬ್ರೊಸಿಸ್-ಎಂಎಫ್), ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಪಾಲಿಸೈಥೆಮಿಯಾ ವೆರಾ-ಪಿವಿ), ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಸಹಜ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ (ಎಸೆನ್ಶಿಯಲ್ ಥ್ರಾಂಬೊಸೈಥೆಮಿಯಾ-ಇಟಿ) ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಗಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿದಾತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಎಂಪಿಎನ್ ಟ್ರಾಕರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿ

ಈ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಕ್ ಮಾಡುವ ಟೂಲ್ ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪು, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯ ರೋಗಗಳ ಸಮೂಹ (ಮೈಲೊಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ನಿಯೊಫ್ಲಾಸಮ್ (ಎಂಪಿಎನ್ ಗಳು)) ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಟೂಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿದಾತರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಕೂಡದು.