Privacy en gebruiksvoorwaarden

Niet bestemd voor gebruik in de VS.

Uw persoonlijke informatie wordt niet verzameld door Novartis terwijl u deze applicatie gebruikt.

Deze applicatie bevat geen cookies of andere trackingmiddelen behalve deze die nodig zijn voor het functioneren van de applicatie.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze applicatie wordt u gratis ter beschikking gesteld door Novartis Pharmaceutical Corporation (“Novartis”) voor gebruik op uw smartphone of ander mobiel toestel (elk, een, “toestel”). Er kunnen u echter standaardtarieven of -kosten in rekening gebracht worden door providers van draadloze of telefoondiensten of andere derden die niet verbonden zijn aan Novartis voor het downloaden en het gebruiken van de applicatie. Door deze applicatie te downloaden en te gebruiken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden van de applicatie.

U mag deze applicatie, inclusief materiaal, producten of programma’s opgenomen in de applicatie (“inhoud”) gebruiken, en de inhoud downloaden, weergeven, afdrukken en/of anderszins gebruiken, enkel voor uw eigen niet-commercieel gebruik, en op voorwaarde dat u deze gebruiksvoorwaarden naleeft en alle kennisgevingen van auteurs- en andere eigendomsrechten reproduceert die van toepassing zijn op elke inhoud die u downloadt, weergeeft, afdrukt of anderszins gebruikt (dergelijke activiteiten, “gebruik”). Dit is de enige licentie die of het enige recht dat u krijgt met betrekking tot de applicatie en de inhoud.

ZOWEL DE APPLICATIE ALS DE INHOUD WORDEN VERSTREKT “ALS ZODANIG”. NOVARTIS WIJST UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIES AF, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, RUSTIG VERMAAK EN NIET-INBREUK. NOVARTIS WIJST VERDER EXPLICIET ALLE WAARBORGEN AF BETREFFENDE BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BESCHIKBAARHEID EN/OF PRESTATIE VAN DE APPLICATIE OF INHOUD, OF DAT DE APPLICATIE VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF COMPATIBEL ZAL ZIJN MET UW TOESTEL OF HET BESTURINGSSYSTEEM ERVAN. NOVARTIS GARANDEERT DE VEILIGHEID OF VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS BEWAARD OP OF VERZONDEN VANAF HET TOESTEL NIET. Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. U kunt ook andere rechten hebben die variëren van staat tot staat en van rechtsgebied tot rechtsgebied.

Novartis kan, op elk gewenst moment en zonder kennisgeving aan u, de functionaliteit van de applicatie of de inhoud gedeeltelijk of volledig bijwerken, wijzigen, onderbreken of stopzetten, en wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aanbrengen aan de applicatie of de inhoud. Novartis is niet aansprakelijk voor kosten, verlies of schade die u oploopt als gevolg van elke wijziging, onderbreking of stopzetting van een deel van de of van de volledige functionaliteit van de applicatie of de inhoud.

Bij het gebruik van de applicatie en de inhoud bent u als enige verantwoordelijk:

  • om ervoor te zorgen dat u de laatste beschikbare versie van de applicatie gebruikt;
  • om ervoor te zorgen dat alle besturingssystemen en beveiligingssoftware voor het toestel de meest up-to-date beschikbare versies zijn;
  • voor schade aan uw toestel, en verlies of corruptie van informatie die u bewaart op het toestel die resulteert uit het gebruik van de applicatie of inhoud of de interactie van deze applicatie of inhoud met andere applicaties of programma’s die u mogelijk downloadt of gebruikt;
  • om de veiligheid en vertrouwelijkheid te behouden van persoonlijke identificatienummers, accountinformatie, wachtwoorden en dergelijke in verband met uw gebruik van de applicatie of de inhoud;
  • om de fysieke veiligheid van uw toestel te handhaven;
  • om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te behouden die u op uw toestel bewaart. “Persoonlijke informatie” is informatie die u, alleen of in combinatie met andere informatie, identificeert of die gebruikt kan worden om u of uw persoonlijke kenmerken te identificeren, zoals uw naam, contactgegevens of informatie over uw gezondheid die worden verzameld en/of verzonden door de applicatie.

Novartis is niet aansprakelijk voor kosten, verlies of schade die u oploopt als gevolg van niet-naleving van een van deze verantwoordelijkheden.

 

Wanneer u de applicatie en de inhoud gebruikt, mag u niet:

  • aanpassen, bewerken, verbeteren, doorverkopen, reverse-engineeren, veranderen of anderszins interfereren met de werking van de applicatie op om het even welke manier;
  • systematisch kopiëren en op grote schaal verdelen van inhoud aan het publiek;
  • deze gebruiksvoorwaarden schenden.

Met uitzondering van wat wordt bepaald in het privacybeleid zal de informatie die of het materiaal dat u verzendt naar Novartis vanaf of over de applicatie via elektronische datatransmissie of anderszins, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties of dergelijke, behandeld worden als niet-vertrouwelijk en als zijnde geen eigendom van u. Alle informatie, met uitzondering van persoonlijke informatie, die u verzendt, wordt eigendom van Novartis of van haar verbonden ondernemingen en kan voor elk doel gebruikt worden, inclusief reproductie, openbaarmaking, overdracht, publicatie, uitzending en posting. Het staat Novartis vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die deel uitmaken van de communicatie die u heeft met Novartis vanaf of over de applicatie voor elk doeleinde, inclusief de ontwikkeling, de productie en het op de markt brengen van producten.

U ontheft en gaat hierbij ermee akkoord Novartis en haar verbonden ondernemingen, en elk van hun functionarissen, directeurs, aandeelhouders, werknemers en vertegenwoordigers, te vrijwaren van alle vorderingen, kosten, verliezen, aansprakelijkheden en schade van om het even welke soort, direct, indirect, speciaal, gevolgschade of anderszins, voortvloeiend uit een onrechtmatige daad (inclusief actieve, passieve of toegeschreven nalatigheid), contract, garantie, strikte aansprakelijkheid, vertrouwen of volgens een andere theorie, en of Novartis al dan niet werd geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, in elk geval voortvloeiend uit of gerelateerd aan uw gebruik van de applicatie en/of de inhoud en van elk gebruik dat Novartis maakt van informatie die u verzendt naar Novartis vanaf of over deze applicatie.

Omdat Novartis geen controle heeft over en de inhoud niet onderschrijft van websites of applicaties waaraan de inhoud gelinkt kan zijn, gaat u ermee akkoord dat uw toegang tot dergelijke andere websites of applicaties op eigen risico is.

De productinformatie in de inhoud wordt verstrekt door Novartis met als enige doelstelling het verstrekken van algemene informatie. De informatie betreft geen volledige medische informatie. U moet altijd volledige medische informatie krijgen van uw eigen arts of andere zorgverleners. Als u een medische aandoening hebt, raadpleeg dan onmiddellijk uw eigen arts of zorgverlener. De applicatie biedt geen gepersonaliseerde medische diagnose of behandelingsadvies specifiek voor patiënten.

Uw gebruik en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan, en opgesteld in geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New Jersey, ongeacht de bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of deze gebruiksvoorwaarden worden ingeleid voor een bevoegde rechtbank in Morris County, New Jersey, en de partijen stemmen uitdrukkelijk in met de jurisdictie van de genoemde rechtbank voor alle doeleinden die verband houden met uw gebruik of deze gebruiksvoorwaarden.

Indien een deel of een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zal een dergelijke ongeldigheid geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van een ander deel of een andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.

Juni 2018 G-INC-1190609

© Novartis A.G.

Deze tool helpt u de aspecten van
uw polycythemia vera (PV) bij te houden, zodat u
voorbereid bent op de gesprekken met uw
zorgverlener en een overzicht
van uw ziektestatus in de loop der tijd hebt.

Geef zo vaak als u wilt een score
aan de ernst van uw symptomen.
Voer na elke procedure uw bloedonderzoeks-
of flebotomieresultaten in.