ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೆಬೊಟೊಮಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

?

ಫ್ಲೆಬೊಟೊಮಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

ಫ್ಲೆಬೊಟೊಮಿ ಪ್ರಮಾಣ ನಮೂದಿಸಿ

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

ಫ್ಲೆಬೊಟೊಮಿ
ಮಾಹಿತಿ ಉಳಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೆಬೊಟೊಮಿ ಮಾಹಿತಿ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?

 

ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿದಾತರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೆಬೊಟೊಮಿ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಫ್ಲೆಬೊಟೊಮಿಗಳು ಎಚ್ ಸಿ ಟಿ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಅನಾನುಕೂಲವೆನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿದಾತರೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಳಜಿ-ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು.

ಫ್ಲೆಬೊಟೊಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿದಾತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿದಾತರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೆಬೊಟೊಮಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು:

  • ಫ್ಲೆಬೊಟೊಮಿಗಳು ಏಕೆ ನನ್ನ ಪಿವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ?
  • ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿತ ರಕ್ತ ಎಣಿಕೆ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಫ್ಲೆಬೊಟೊಮಿ ಹೊಂದಬೇಕು?
  • ಫ್ಲೆಬೊಟೊಮಿ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತ ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು?
  • ನನ್ನ ಪಿವಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಫ್ಲೆಬೊಟೊಮಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಈ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಥೆಮಿಯಾ ವೆರಾ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಟ್ರಾಕರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ದೊರೆತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿದಾತರ ತಂಡ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.

ಈ ಟೂಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಕ್ಥೆಮಿಯಾ ವೆರಾ
(ಪಿವಿ) ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿದಾತರೊಂದಿಗೆ
ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತೀರಿ
ಮತ್ತು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ
ರೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ.

ಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಷ್ಟು ಸಲ ನಿಮ್ಮ
ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಅಂಕಿ
ನೀಡಿ ಗುರುತಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಂತರ
ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಬೊಟೊಮಿ
ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.