פרטיות ותנאי שימוש

המידע האישי שלך אינו נאסף על ידי נוברטיס במהלך השימוש שלך באפליקציה זו.

אפליקציה זו אינה מכילה קובצי cookies או התקני מעקב אחרים למעט אלה הדרושים לתפקוד האפליקציה.

תנאי שימוש

אפליקציה זו מוגשת לך על ידי Novartis Pharmaceutical Corporation ("נוברטיס") ללא תשלום לצורך שימוש בה בטלפון החכם שלך או במכשיר נייד אחר (כל אחד מהם, "מכשיר"). אולם, ייתכן כי תחויב בתעריפים או בדמי שימוש מקובלים על ידי מפעילי תקשורת אלחוטית או סלולרית, או על ידי צדדים אחרים שאינם קשורים לנוברטיס, לצורך הורדת האפליקציה והשימוש בה. על ידי הורדת האפליקציה ושימוש בה, אתה מסכים לתנאי השימוש באפליקציה המובאים כאן.

תנאי שימוש אלה כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם הם פונים לשני המינים.

הנך רשאי להשתמש באפליקציה זו, לרבות כל חומר, מוצרים או תכניות הנכללים באפליקציה ("תוכן"), ולהוריד, להציג, להדפיס ו/או להשתמש בכל דרך בתוכן, אך ורק לשימושך האישי שאינו מסחרי, ובתנאי שתציית לתנאי שימוש אלה ותשכפל את כל ההודעות על זכויות יוצרים או הודעות חלות בדבר זכויות קניין אחרות בכל תוכן שתוריד, תציג, תדפיס או תשתמש בו בכל דרך (פעילויות אלה ייקראו "שימוש"). זהו הרישיון היחיד או הזכות היחידה שתקבל ביחס לאפליקציה ולתוכן.

הן האפליקציה והן התוכן מסופקים כמות שהם (As Is). נוברטיס לא תהיה אחראית על כל אחריות מפורשת, משתמעת וסטטוטורית, לרבות בין היתר אחריות לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת, להעדר מטרדים ולאי-הפרה של זכויות. כמו כן נוברטיס דוחה במפורש כל אחריות בנוגע לאמינות, לעדכניות, לדיוק, שלמות, לזמינות ו/או לביצועים של האפליקציה או התוכן, או לכך שהאפליקציה תהיה נקייה מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים, או שתהיה תואמת למכשירך או למערכת ההפעלה שלו. נוברטיס אינה ערבה לאבטחה או לסודיות של נתונים כלשהם השמורים במכשירך או המשוגרים ממנו.

נוברטיס רשאית לעדכן, לשנות, להשהות או להפסיק כל או חלק מהפונקציות של האפליקציה או התוכן ולבצע שינויים, תיקונים ו/או שיפורים באפליקציה או בתוכן בכל עת, בלא שתימסר לך הודעה על כך. נוברטיס אינה אחראית לעלויות, אובדן או נזק כלשהם שייגרמו לך כתוצאה משינויים, הפרעה או הפסקה של כל או חלק מהפונקציות של האפליקציה או התוכן.

בשימוש שלך באפליקציה ובתוכן, אתה אחראי בלעדית:

     – לוודא כי אתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר הזמינה של האפליקציה.

     – לוודא כי כל מערכות ההפעלה ותוכנת האבטחה עבור המכשיר הם בגרסאות הזמינות העדכניות ביותר.

     – לכל נזק למכשירך, ולכל אובדן או השחתה של מידע שתשמור במכשירך, שנגרמו מהשימוש באפליקציה או בתוכן או עקב אינטראקציה של אפליקציה או         תוכן אלה עם אפליקציות או תכניות אחרות שתוריד או משתמש בהן.

     – לשמירה על האבטחה ועל הסודיות של כל מספרי זיהוי אישיים, פרטי חשבון, סיסמאות וכדומה הקשורים לשימוש שלך באפליקציה או בתוכן, ככל
        שרלוונטי.

     – לשמירה על הביטחון הפיזי של מכשירך.

     – לשמירה על האבטחה ועל הסודיות של מידע אישי שאתה שומר במכשירך. "מידע אישי" הוא מידע אשר לבדו או בשילוב עם מידע אחר מזהה אותך או
        יכול לשמש כדי לזהותך, או מאפיינים אישיים שלך, כגון שמך, פרטי התקשרות או מידע על אודות בריאותך, אשר נאסף ו/או משוגר באפליקציה.

נוברטיס אינה אחראית לעלויות, אובדן או נזק כלשהם שייגרמו לך כתוצאה מהפרה של תחומי אחריות אלה.

בשימוש שלך באפליקציה ובתוכן, אינך רשאי:

     – לשנות, לערוך, לשפר, למכור מחדש, להנדס לאחור להתאים או להפריע בכל מובן אחר לפעולת האפליקציה בשום דרך.

     – לעסוק בהעתקה שיטתית ובהפצה נרחבת של תוכן לציבור.

     – להפר תנאי שימוש אלה.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה, עלות, הפסד חבות, או פיצויים בין אם ישירים, עקיפים, מיוחדים, הוצאתיים או אחרים כנגד נוברטיס והחברות הקשורות ללא ייחשבו כמידע סודי או קנייני שלך. כל מידע, למעט מידע אישי, שתשלח יהפוך לרכושה של נוברטיס, לרבות חברות קשורות שלה, וייתכן כי ייעשה בו שימוש לכל מטרה, לרבות שכפול, גילוי, העברה, פרסום, שידור והעלאה. נוברטיס רשאית להשתמש בכל רעיון, מושג, ידע או טכניקות הכלולים בכל תקשורת ששלחת לנוברטיס מהאפליקציה או לגביה לכל מטרה שהיא, לרבות פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה, עלות, הפסד' חבות או פיצויים בין אם ישירים, עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים או אחרים כנגד נוברטיס והחברות הקשרות לה, וכן כנגד כל אחד מנושאי המשרה, מהדירקטורים, מבעלי המניות, מהעובדים ומהנציגים שלהן, ובין אם נודע או לא נודע לנוברטיס על האפשרות של פיצויים כאמור, לפי המקרה עקב או במסגרת השימוש שלך באפליקציה ו/או בתוכן ומכל שימוש שנוברטיס תעשה במידע שאתה תשדר לנוברטיס מהאפליקציה או לגביה.

מכיוון שאין לנוברטיס שליטה והיא אינה תומכת בתוכנם של אתרים או אפליקציות כלשהם שאליהם עשוי להיות קישור בתוכן, אתה מסכים כי הגישה שלך לאתרים או אפליקציות אחרים נעשית באחריותך.

וברטיס מספקת מידע על מוצרים במסגרת התוכן למטרות מתן מידע כללי בלבד, והמידע על מוצרים לא מספק מידע רפואי מלא. יש לקבל תמיד מידע רפואי מלא מהרופא שלך או ממטפל אחר. במקרה של מצב רפואי, יש לפנות מיד לרופא או למטפל שלך. אפליקציה זו אינה מציעה אבחון רפואי מותאם אישית או ייעוץ לטיפול למטופל הספציפי.

השימוש שלך ותנאי שימוש אלה יהיו כפופים ויתפרשו בהתאם לדיני מדינת ניו ג'רזי, ארה"ב מלבד הוראות ברירת הדין שלה אשר לא יחולו. כל הסכסוכים הנובעים או הקשורים לשימוש שלך או לתנאי שימוש אלה יובאו בפני בית משפט בעל סמכות שיפוט במחוז מוריס (Morris), ניו ג'רזי, והצדדים מסכימים במפורש לסמכות השיפוט של בית המשפט האמור לכל מטרה ועניין הקשורים לשימוש שלך ולתנאי שימוש אלה.

אם ייקבע כי חלק מתנאי שימוש אלה או הוראה כלשהי בהם חסרי תוקף, חוסר תוקף כאמור לא ישפיע על יכולת האכיפה של כל חלק או הוראה אחרים בתנאי שימוש אלה.

© Novartis A.G.

כלי זה עוזר לך לעקוב אחר היבטים
שונים של פוליציטמיה ראשונית (PV),
כדי שתהיה ערוך לדיונים עם המטפל שלך,
ושיהיה לך תיעוד של מצב המחלה
לאורך זמן.

דרג את חומרת התסמינים שלך באיזו
תדירות שתרצה. הזן תוצאות של בדיקות
דם או הקזות דם לפי הצורך, לאחר כל הליך.